Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Obsah studia
Získejte znalosti na úrovni titulu MBA, ale bez nutnosti studia v anglickém jazyce,
zato v co nekratším časovém rámci a za zlomek ceny zaplacené v některé renomované škole.
Snad každý člověk, který pracuje na vedoucí pozici, se během své kariéry setkává s problémy. Ty se dají řešit pomocí intuice, na základě osobních zkušeností a nebo tak, že se daná problematika začne důkladně studovat. A protože málokterý manažer má tolik času a peněz nazbyt, aby se pustil do běžného prezenčního studia, přichází na řadu vzdělávání distanční. I zde je možné již nalézt několik univerzit, udělujících ve většině případů prestižní titul MBA a které o managementu rády vše naučí. Tedy za předpokladu, že se zaplatí školné mnohdy až několikasettisícové.
My v Directors ale věříme, že každý z nás může být lepším manažerem bez toho, aniž by se finančně zruinoval, nebo musel obětovat čas na práci a své blízké. Vortál Directors proto vznikl jako on-line alternativa tradičních vzdělávacích institucí pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit běžného studia. V dnešní době je takový způsob vzdělávání velmi efektivní a těší se stoupající popularitě studentů. Zde jsme svědky vlivu sociálních sítí na preference v oblasti profesního rozvoje. A nejedná se jen o mladé začínající manažery. Sociálním sítím a blogování nyní věnují manažeři každého věku více času než například emailu. Tento posun se promítá také do priorit při vzdělávání. Jejich zvyky komunikovat on-line na Facebooku nebo LinkedIn zvyšují poptávku po e-learningu.
Vortál Directors je vnímán jako vzdělávací projekt, který dokonale naplňuje ideu on-line vzdělávání v oblasti managementu. Studium zde probíhá spuštěním lekce přímo v internetovém prohlížeči. Lze tak studovat z jakéhokoliv místa s připojením k internetu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu! Jen studenti zde rozhodují co, kdy, kde a jakým tempem se budou o managementu učit!
Studenti
Studium na Directors.cz je určeno všem současným či budoucím pracovníkům, kteří aspirují na vedoucí pozice a měli by mít všeobecný přehled v oblasti managementu. Studium ve svém souhrnu obsáhne všechny znalosti a dovednosti potřebné pro práci úspěšného vedoucího, ředitele či majitele firmy. Studují zde jak majitelé, ředitelé a vedoucí malých a středně velkých firem, tak začínající manažeři pracující v soukromém i státním sektoru.
Podmínky studia
Na Directors se studuje bez jakýchkoliv zkoušek, také není vyžadováno žádné předchozí vzdělání, jen se doporučuje alespoň roční praxe v managementu. Účastníkem studia může být každý bez rozdílu vzdělání a věku, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá základy informačních technologií a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.
Studijní materiály
Naší prioritou je pomoci všem manažerům, aby své studijní poznatky získali nejen v co nejkratším časovém rámci a za rozumnou cenu ale i v rodné řeči. Veškeré studijní materiály jsou proto v českém jazyce, neboť zastáváme názor, že pro kariéru v rámci českých firem je důležitější studium managementu, a ne cizího jazyka. Studijní materiály také kladou velký důraz na praxi. Jsou speciálně sestavené pro tento způsob učiva a vycházejí z letitých lektorských zkušeností. Jedinečnou součástí výuky je tzv. Ředitelský trenažér, který se snaží přiblížit chod běžné firmy formou příběhu, kdy student řídí kroky ředitele fiktivní firmy. Má tak možnost vidět následky svých rozhodnutí a zpětně je hodnotit. Odpadá stereotypní řetězec učivo – test – učivo – test, který se ukazuje jako neefektivní. Procesu učení zde pomáhá částečná míra ztotožnění s hlavními postavami a s tím spojený zájem na dobrém výsledku. Jedná se sice o značně zjednodušený model, kde si ale student ověří, co se stane, když se správně či nesprávně rozhodne. Praktická cvičení, jež představují velkou část trenažéru, mají za cíl přimět studenty, aby se snažili získané vědomosti okamžitě uplatnit ve své práci. Studium ale v sobě zahrnuje teoretický akademický základ a poskytuje myšlenky světově nejznámějších teoretiků i praktiků managementu a odpovídá tak standardům studia Master of Business Administration (MBA). V rámci studia seznámíme se základy, na kterých staví nejúspěšnější podniky dneška na celém světě. Studium ve svém souhrnu obsáhne všechny znalosti a dovednosti potřebné pro práci úspěšného vedoucího, ředitele či majitele firmy.
V případě potřeby pomáhá ve studiu zkušený poradce, se kterým je možné komunikovat během studia prostřednictvím
Klientského centra.
Stavebnicový způsob studia
Velkou výhodou je stavebnicový způsob studia, kdy je možné si vybrat studium podle své potřeby. Studium se sice skládá z 65 lekcí, které jsou logicky rozděleny do 20 kurzů a 5 modulů, ale jednotlivé předměty si studenti vybírají libovolně a nebo na základě našeho doporučení pomocí Ředitelského testu. Je tak možné vystudovat jen některé lekce
a měnit jejich pořadí podle svých pracovních potřeb, nebo dostudovat postupně všechny moduly a získat dokonalý přehled o řízení firmy. Studijní zátěž vedoucí k zisku závěrečného diplomu je stanovena na 130 hodin, ale protože studium je plně distanční, je pouze na studentovi, jakým způsobem si tento čas rozdělí. Pozor, studium pro potřeby rekvalifikací zajišťovaných Úřady práce je omezeno délkou studia na šest měsíců!
Závěrečná zkouška
Studenti, kteří vystudují všech 65 studijních lekcí, budou emailem vyzváni k dostavení se k závěrečné zkoušce před komisí. Závěrečná zkouška se koná v prostorách firmy Directors, s.r.o. na adrese Business Centrum Hybernská, Hybernská 24, 110 00 Praha 1. Závěrečná zkouška probíhá v místnosti vybavené počítači s připojením k internetu pomocí vyplnění elektronického testu, který se skládá ze 60 otázek. Skladba jednotlivých otázek je automaticky generována počítačem z 1.300 otázek, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. Vlastní test trvá cca 45 minut a nelze ho předčasně ukončit. Výsledky testů se automaticky zapisují do vydaného diplomu podle bodové stupnice A-F, která je kompatibilní s Evropským kreditovýmsystémem ECTS - European Credit Transfer System.
V případě hodnocení známkou F je zkouška hodnocena jako "neprospěl" . V tomto případě však máte možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky.
Certifikáty
Jednotlivé lekce a moduly jsou zakončeny certifikáty a po úspěšném absolvování všech modulů a závěrečné zkoušky před komisí získávají studenti závěrečný diplom – Diploma in Management, který opravňuje k užívání titulu DiM psaným za jménem. Více se dozvíte v části webu Certifikáty.
Upozornění! Pro získání závěrečného diplomu Diploma in Management je nutné v průběhu objednávání vyplnit všechny osobní údaje včetně rodného čísla a vložení čitelné identifikační fotografie titulní strany vašeho Občanského průkazu ve formátu jpg, png, nebo gif!
Cena studia
Podle základní filosofie projektu Directors by studium managementu nemělo být určeno jen úzké skupině top manažerů, ale mělo by být finančně co nejdostupnější. Naše ceny za vzdělání v oblasti managementu proto odpovídají cca 10% z ceny jiných konkurenčních vzdělávacích institucí.
Cena jedné studijní lekce je 753,- Kč vč. DPH. Lekce 1.1. Proč studovat management je poskytována zdarma.
Cena kurzů (3x studijní lekce) je 2 146,- Kč vč. DPH, v této ceně je již standardně započítána množstevní sleva 5%.
Cena Modulů 2-5 (15x studijní lekce) je 10 166,- Kč vč. DPH, v této ceně je již standardně započítána množstevní sleva 10%. Modul 1 (5x studijní lekce) je atypický za 2 711,- Kč včetně DPH.
Finance potřebné k dosažení úrovně Diploma in Management (všech 65 studijních lekcí) jsou 40 963,- Kč včetně DPH, v této ceně je již standardně započítána množstevní sleva 15%.
Pokud chcete začít ihned rozvíjet svoje manažerské schopnosti a dovednosti a získat ceněné certifikáty, ještě nikdy jste neměli lepší možnost – Ukázková lekce zdarma.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved