Directors.cz
Hledat Hledat
Directors - studium managementu on-line.
Jen vy rozhodujete co, kdy, kde a jakým způsobem se budete učit.
Nápověda

Zde najdete návody
a tipy na používání vortálu
Directors a další odpovědi
na nejčastější dotazy.

více


Klientské centrum

Máte otázku, připomínku
ke studiu či námět
na zlepšení? Zde máte
možnost kontaktovat
naše specialisty.

více


Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy.

více


Obsah studia

Získejte znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čas-
ovém rámci a za zlomek
ceny zaplacené v některé
renomované škole.

více


Certifikáty

Získejte nejen úřední doklad MŠMT, ale i ceněný závě-
rečný diplom opravňující k užívání titulu DiM!

více


Newsletter

Chcete se rychle a stručně dozvědět více informací o studiu u nás? Stáhněte si newsletter ve formátu PDF.

stáhnout

Rekvalifikace MŠMT
Získejte Osvědčení o absolvování rekvalifikačního on-line programu Management
na základě akreditace MŠMT ČR.
V současné době jsme držiteli akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky na rekvalifikační on-line program Management, který je zakončen Osvědčením o absolvování - úředním dokladem s celostátní a časově neomezenou platností, který nahrazuje odborné vzdělání pro pracovní činnost „Manager“.
Objednání
Chcete-li díky tomuto Osvědčení získat dobré zaměstnání nebo se seberealizovat jako podnikatel neváhejte a objednávejte zde. Jako následující krok pro získání Osvědčení je nutné v průběhu objednávání zaškrtnout v části Údaje políčko Rekvalifikace MŠMT a vyplnit všechny povinné osobní údaje včetně rodného čísla a vložení čitelné identifikační fotografie titulní strany vašeho Občanského průkazu ve formátu jpg, png, nebo gif!
Studium
Dále musíte vystudovat všech 65 studijních lekcí a získat závěrečný diplom (Management diploma) se známkou A-E. Pozor, studium pro potřeby rekvalifikací zajišťovaných Úřady práce je omezeno délkou studia na šest měsíců! Po splnění těchto podmínek budete emailem vyzváni k dostavení se k závěrečné zkoušce před komisí. Zde máte možnost složit rekvalifikační zkoušku s možností získání ceněného Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. V případě, že jste získali závěrečný diplom se známkou F nemůžete být připuštěni k této závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška
Před zahájením závěrečné zkoušky prokazujete před komisí svoji totožnost předložením dokladu totožnosti. Tato skutečnost je zaznamenána do Protokolu o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se koná v prostorách firmy Directors,s.r.o. na adrese Business Centrum Hybernská, Hybernská 24, 110 00 Praha 1, v místnosti vybavené počítači s připojením k internetu. Závěrečná zkouška probíhá pomocí vyplnění elektronického testu před zkušební komisí. Test se skládá ze 60 otázek, přičemž skladba jednotlivých otázek je automaticky generována počítačem z 1.300 otázek, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. Pokaždé jsou však zahrnuty otázky ze všech vzdělávacích modulů. Vlastní test trvá cca 45 minut a nelze ho předčasně ukončit.
Hodnocení závěrečné zkoušky
Výsledky testů se automaticky zapisují do Výkazu o vzdělávání podle bodové stupnice A-F, která je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS - European Credit Transfer System. V případě hodnocení známkou F je zkouška hodnocena jako „neprospěl". Nedostaví-li se uchazeč k závěrečné zkoušce bez omluvy, je hodnocen, jako by při zkoušce neprospěl. Pokud uchazeč odstoupí v průběhu zkoušky je také hodnocen známkou neprospěl, totéž při neomluvení z termínu zkoušky.
Úspěšné ukončení závěrečné zkoušky
Po úspěšném absolvování rekvalifikačního programu je vydáváno Osvědčení o rekvalifikaci. Vydávané osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky.
Omluva ze závěrečné zkoušky
Nemůže-li se uchazeč dostavit k závěrečné zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit. Za omluvu se považuje:
a) písemná omluva doručená na níže uvedenou poštovní či elektronickou adresu před termínem zkoušky,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená do 10 kalendářních dnů po termínu konání zkoušky opět na níže uvedenou poštovní či elektronickou adresu,
c) písemnou omluvou a odstoupením od zkoušky před jejím zahájením.
Písemné omluvy budou přijímány na adrese: Directors, s.r.o. Akreditace MŠMT, Hybernská Business Centrum, Hybernská 24, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na adrese: studijni.oddeleni@directors.cz.
Pokud chcete začít ihned rozvíjet svoje manažerské schopnosti a dovednosti a získat ceněné Osvědčení o rekvalifikaci, ještě nikdy jste neměli lepší možnost – Ukázková lekce zdarma.
Modul 1.
Podnikání vaší firmy
1.1. Proč studovat management
1.2. Strategická podpora
1.3. Systémová podpora
1.4. Personální podpora
1.5. Zavedení změn
Modul 2.
Strategická podpora
Kurz 2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.A. Vize firmy
2.1.B. Poslání firmy
2.1.C. Strategie firmy
Kurz 2.2.
Produkt
2.2.A. Portfolio produktů
2.2.B. Životní cyklus produktů
2.2.C. Vrstvy produktů
Kurz 2.3.
Cena
2.3.A. Cenová politika
2.3.B. Tvorba ceny
2.3.C. Přizpůsobení ceny
Kurz 2.4.
Distribuce
2.4.A. Druhy distributorů
2.4.B. Hloubka distribuční cesty
2.4.C. Šířka distribuční cesty
Kurz 2.5.
Komunikace
2.5.A. Komunikační proces
2.5.B. Komunikační prostředky
2.5.C. Komunikační sdělení
Modul 3.
Systémová podpora
Kurz 3.1.
Vnitřní členění firmy
3.1.A. Struktura firmy
3.1.B. Seskupování práce
3.1.C. Dimenze struktury
Kurz 3.2.
Atmosféra firmy
3.2.A. Kultura firmy
3.2.B. Dodržování smluv
3.2.C. Řešení konfliktů
Kurz 3.3.
Vedení firmy
3.3.A. Styl vedení
3.3.B. Interpersonální komunikace
3.3.C. Využití moci
Kurz 3.4.
Firemní operace
3.4.A. Úspornost operací
3.4.B. Účinnost operací
3.4.C. Účelnost operací
Kurz 3.5.
Finanční řízení firmy
3.5.A. Finanční účetnictví
3.5.B. Provozní účetnictví
3.5.C. Manažerské účetnictví
Modul 4.
Personální podpora
Kurz 4.1.
Práce se skupinou
4.1.A. Vztahy ve skupině
4.1.B. Vývojové fáze skupiny
4.1.C. Složení skupiny
Kurz 4.2.
Personální řízení
4.2.A. Analýza pracovních míst
4.2.B. Personální plán
4.2.C. Manažerský audit
Kurz 4.3.
Personální zabezpečování
4.3.A. Vyhledávání a získávání
4.3.B. Výběr a přijímání
4.3.C. Uvolňování
Kurz 4.4.
Personální administrace
4.4.A. Hodnocení
4.4.B. Odměňování
4.4.C. Motivace
Kurz 4.5.
Personální rozvoj
4.5.A. Vzdělávání a výcvik
4.5.B. Řízení znalostí
4.5.C. Péče a vztahy
Modul 5.
Zavedení změn
Kurz 5.1.
Definice problému
5.1.A. Závažnost problému
5.1.B. Složitost problému
5.1.C. Rozhodovací analýza
Kurz 5.2.
Diagnóza změny
5.2.A. Znalost externích dat
5.2.B. Znalost interních dat
5.2.C. Situační analýza
Kurz 5.3.
Rozmrazení
5.3.A. Identifikace stran
5.3.B. Odpor vůči změně
5.3.C. Překonání odporu
Kurz 5.4.
Tání
5.4.A. Cíle změny
5.4.B. Cesta změny
5.4.C. Zavedení změny
Kurz 5.5.
Zamrazení
5.5.A. Kontrola změny
5.5.B. Hodnocení změny
5.5.C. Ukončení změny
Aktuality
Přečtěte si aktuální zprávy
Directors Index
Hodnocení vašich vědomostí
Analýza vzdělávacích potřeb
Získejte vzdělávací plán pro vaši firmu zdarma!
O nás | Certifikáty | Klientské centrum | Jak zakoupit studium? | Zpravodaj | Přihlášení Můj Directors | Ochrana osobních údajů | Podmínky užití
Copyright © 1997 - 2017 Directors.cz, All rights reserved